0%

0%

کمک به موسسه بهزیستی
  • 1000000 تومانمبلغ مورد نیاز

0%

کمک به سیل زدگان کرمانشاه
  • 3000000 تومانمبلغ مورد نیاز

0%

کمک به مردم زلزله زده
  • 5000000 تومانمبلغ مورد نیاز

0%

کمک به سالمندان کهریزک
  • 4000000 تومانمبلغ مورد نیاز