09361636354 - 09902578128 - 02144770124 info@pssins.com

خدمات ما

به افراد نیازمند کمک کنید

خدمات

پاسخگویی به نیازهای مردم

120,504

افراد فقیر و نیازمند در سال 2017

0M سرمایه جمع شده
0% مهر مردمی
0M کودکان تحت سرپرستی
0K رویدادهای برگزار شده